Zieleń Miejska Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej
Gdzie jestem: Strona .. Zarząd Spółki

Zarząd Spółki


Prezes Zarządu - Dyrektor - mgr inż. Aleksander Adamiec


Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przepisów prawa, postanowień umowy Spółki oraz uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników lub Radę Nadzorczą Spółki. 

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki. 

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. 

Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego przedkłada Radzie Nadzorczej i udostępnia Wspólnikom sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

Historia zmian

  • Dnia 2015-03-06 12:45:10 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
  • Dnia 2015-01-29 14:54:46 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
  • Dnia 2015-01-29 14:54:38 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
  • Dnia 2015-01-29 14:53:28 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
  • Dnia 2015-01-29 14:53:14 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak