Zieleń Miejska Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej
Gdzie jestem: Strona .. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza


Skład: 

Andrzej Jurkiewicz - Przewodniczący
Krystyna Buzikiewicz - V-ce Przewodniczący
Janina Kuropatwa - Sekretarz


Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki – we wszystkich gałęziach jej działalności,
 • coroczna ocena sprawozdań Zarządu z działalności i finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • rozpatrywanie i ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
 • składania wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz nawiązywanie z nimi stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu,
 • rozpatrywanie sporów między Wspólnikami oraz sporów między Zarządem a Wspólnikami,
 • wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań, których wysokość przekracza 20 000 Euro liczonego według średniego kursu podanego przez NBP na dzień powstania zobowiązania,
 • zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
 • wybór na wniosek Zarządu podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki.

Historia zmian

 • Dnia 2015-02-05 10:16:06 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
 • Dnia 2015-01-30 12:30:47 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
 • Dnia 2015-01-29 14:51:07 utworzono przez Maciej Hryculak